МАТЕМАТИКА 1

ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА

Наставне јединице су:
1. алгебарске струкуре
са једном и две бинарне операције,

2. матрице и детерминанте,
3. полиноми и рационалне функције,
4. реални низови,
5. граничне вредности и непрекидност функција,
6. изводи,
теореме о средњој вредности,

7. изводи вишег реда,
Тејлорова формула.

НАСТАВНИЦИ

Др Тамара Коледин, ванредни професор
tamara@etf.bg.ac.rs
Др Ивана Јововић, ванредни професор
ivana@etf.bg.ac.rs
Др Милица Саватовић, доцент
milica.makragic@etf.bg.ac.rs
Данијела Бранковић, асистент
danijela@etf.bg.ac.rs
Стефан Спалевић, асистент
stefan.spalevic@etf.bg.ac.rs
Милица Радојевић, сарадник у настави
milica.radojevic@etf.bg.ac.rs

МАТЕРИЈАЛИ


Материјали са часова

Примери испитних рокова из 2021/2022. године

Резултати испита

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Правила за полагање испита у школској 2022/2023. години

Колоквијум

У току семестра у термину који одреде надлежне службе организује се колоквијум. Колоквијум се састоји из два дела „Теорије” и „Задатака”. Део „Задаци” састоји се од 3 задатка, од којих сваки носи 5 бодова. Укупан број бодова који се може освојити на „Задацима” је Зк=15. Део „Теорија” носи Тк=15 бодова и састоји се од једног теоријског питања подељеног на мање целине. На колоквијуму студент може освојити највише K=30 бодова. Колоквијум покрива прву трећину градива; алгебарске структуре са једном и две бинарне операције и матрице и детерминанте. Колоквијум траје 90 минута и може се полагати ДВА ПУТА, у термину предвиђеном за полагање колоквијума или у јануарском испитном року. У јануарском испитном року студент бира једну од следеће две могућности:
    ¡ полагање испита или
    ¡ поновно полагање колоквијума.
Ако студент изабере поновно полагање колоквијума, поништавају се претходно освојени бодови и за коначну оцену на испиту рачунају се нови бодови које освоји на поновљеном полагању.
Уколико због епидемиолошке ситуације не буде могуће одржавање колоквијума студентима ће бити омогућено полагање интегралног испита у терминима које Факултет буде предвидео.


Испит

Испит обухвата део градива који није био на колоквијуму; полиноме и рационалне функције, реалне низове, граничне вредности и непрекидност функција, изводе, теореме о средњој вредности, изводе вишег реда и Тејлорову формулу. Испит се састоји из два дела „Теорије” и „Задатака”. Део „Задаци” састоји се од 5 задатака, сваки носи 7 бодова, што је укупно Зи=35 бодова. Део „Теорија” састоји се од два теоријска питања издељена на мање целине и носи укупно Зт=35 бодова. На овај начин студент може освојити највише И=70 бодова. Испит траје 180 минута, може се полагати у свим предвиђеним испитним роковима. У јануарском испитном року студент бира да ли ће поново да полаже колоквијум или ће полагати испит.


Формирање оцене

Оцена се формира тако што се саберу бројеви бодова освојени на колоквијуму и испиту ББ=К+И. Да би студент положио испит, од максималних 50 бодова на теорији мора да освоји бар 25, и од максималних 50 бодова на задацима мора да освоји бар 25. Уколико су задовољени услови Зки >=25 и Тки >=25 оцена се формира према приложеној табели:


број бодова ББ ББ<51 51<=ББ<61 61<=ББ<71 71<=ББ<81 81<=ББ<91 91<=ББ
ОЦЕНА 5 6 7 8 9 10

ЛИТЕРАТУРА


1. П. Васић, Б. Иричанин, М. Јовановић, Б. Малешевић, Т. Маџаревић, Б. Михаиловић, З. Радосављевић, С. Симић, Д. Цветковић, Збирка задатака из алгебре, I део, Булове алгебре, квантификаторски рачун, комбинаторика и графови, општа алгебра, полиноми, VI издање, Академска мисао, Београд 2006.

2. П. Васић, Б. Иричанин, М. Јовановић, Т. Маџаревић, Б. Михаиловић, З. Радосављевић, С. Симић, Д. Цветковић, Збирка задатака из алгебре, II део, линеарна алгебра, разни задаци, V издање, Академска мисао, Београд 2006.

3. М. Меркле, Математичка анализа, теорија и хиљаду задатака, за студенте технике, треће измењено и допуњено издање, Академска мисао, Београд 2015.

4. Д. Цветковић, И. Лацковић, М. Меркле, З. Радосављевић, С. Симић, П. Васић, Математика 1, Алгебра, X издање, Академска мисао, Београд 2014.

5. М. Рашајски, Б. Малешевић, Т. Лутовац, Б. Михаиловић, Н. Цакић, Линеарна алгебра, Академска мисао, Београд 2017.


Практикум из математике 1


Детаљније информације о Практикуму из математике 1 можете наћи овде.

ТЕРМИНИ


Група П1

четвртком од 12.15 до 15.00 часова

Група П2

средом од 11.15 до 14.00 часова

Група П3

понедељком од 10.15 до 13.00 часова

Групе В1 и В2

средом од 14.15 до 17.00 часова и
петком од 11.15 до 14.00 часова

Групе В3 и В4

четвртком од 13.15 до 16.00 часова и средом од 17.15 до 20.00 часова

Групе В5 и В6

четвртком од 18.15 до 21.00 часова и
четвртком од 17.15 до 20.00 часова


Линк ка МСТеамс тиму МАТЕМАТИКА 1,смер Електротехника и рачунарство 2022\2023.